Trung Tâm Đào Tạo Mỹ Thuật Nét Ngộ - Địa Điểm Đào Tạo Mỹ Thuật Dành Cho Thiếu Nhi, Người Lớn - Viết Thư Pháp - Thư Họa - Kí Họa - Chì Màu - Vẽ Chân Dung - Vẽ Tranh Sơn Dầu - Luyện Thi Đại Học Khối V, H...Hotline: 0902641618

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT

A

Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phối hợp với trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).
Tranh cổ động. Ảnh minh họa
Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Qua đó, khẳng định văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa, con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ… Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hợp nhập quốc tế.
Theo Ban tổ chức, đối tượng tham dự là các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Những tác phẩm tuyên truyền Nghị quyết 33 sẽ đề cập đến việc hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Ngoài ra, bài dự thi cũng có thể phản ánh việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường; xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị và mỗi gia đình.
Thời hạn nhận tác phẩm dự thi là ngày 19/5/2017 đối với tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, ngày 26/5/2017 đối với tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Địa điểm nhận tác phẩm dự thi tại Cục Văn hóa Cơ sở (86A, Lê Văn Hưu, TP. Hà Nội). Về cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải Phong trào.
http://congluan.vn/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618